هزارو یکشب ...

اشک هایم مرا تطهیر می کند تا خدا ...

اسفند 88
1 پست
خرداد 88
1 پست